7:02:22 PM 1400 / 03 / 29
   

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1400 / 03 / 26  -12:45 تعداد مشاهدات :33


--1400 / 03 / 24  -12:54 تعداد مشاهدات :69


--1400 / 03 / 23  -12:31 تعداد مشاهدات :96


--1400 / 03 / 23  -12:2 تعداد مشاهدات :21


--1400 / 03 / 23  -11:54 تعداد مشاهدات :16


--1400 / 03 / 18  -12:47 تعداد مشاهدات :34


--1400 / 03 / 18  -9:50 تعداد مشاهدات :48


--1400 / 03 / 18  -9:39 تعداد مشاهدات :36


--1400 / 03 / 18  -9:25 تعداد مشاهدات :35


--1400 / 03 / 18  -9:16 تعداد مشاهدات :35

 

--1400 / 03 / 23  -12:22 تعداد مشاهدات :16


--1399 / 12 / 04  -13:55 تعداد مشاهدات :281


--1399 / 12 / 04  -10:15 تعداد مشاهدات :220


--1399 / 12 / 04  -9:34 تعداد مشاهدات :234


--1399 / 12 / 04  -9:21 تعداد مشاهدات :191


--1399 / 11 / 20  -12:17 تعداد مشاهدات :214

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزارمی کند:

--1399 / 11 / 19  -12:51 تعداد مشاهدات :250


--1399 / 11 / 19  -11:39 تعداد مشاهدات :252

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

--1400 / 02 / 04  -13:57 تعداد مشاهدات :106

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

--1399 / 05 / 05  -9:7 تعداد مشاهدات :431

دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1399 / 02 / 20  -7:54 تعداد مشاهدات :530

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:59 تعداد مشاهدات :546

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:56 تعداد مشاهدات :530

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله در نظر دارد:

--1399 / 02 / 02  -13:17 تعداد مشاهدات :582

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد:

--1399 / 01 / 26  -8:58 تعداد مشاهدات :508

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:52 تعداد مشاهدات :565

 

--1400 / 02 / 27  -9:41 تعداد مشاهدات :68


--1400 / 01 / 28  -9:27 تعداد مشاهدات :425


--1400 / 01 / 24  -12:11 تعداد مشاهدات :144


--1400 / 01 / 24  -12:5 تعداد مشاهدات :141


--1400 / 01 / 14  -11:11 تعداد مشاهدات :144


--1399 / 09 / 12  -11:19 تعداد مشاهدات :407

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1399 / 08 / 25  -12:30 تعداد مشاهدات :301


--1399 / 08 / 05  -10:29 تعداد مشاهدات :440


--1399 / 06 / 30  -12:26 تعداد مشاهدات :383


--1399 / 03 / 24  -13:47 تعداد مشاهدات :471


--1399 / 01 / 24  -10:51 تعداد مشاهدات :515


--1398 / 11 / 20  -9:14 تعداد مشاهدات :728