12:54:46 AM 1400 / 04 / 02
 
  •  مصوبات کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه در سال 1391        

           بند 16 از صورتجلسه کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه مورخ 30/2/91   

* مقرر گردید پس از تدوین درسنامه و طی مراحل اولیه آن در کمیته درسنامه های پزشکی کتب مذکور جهت انجام کارشناسی های علمی ومجوز آرم دانشگاه و کمیته تالیف وترجمه دانشگاه ارسال گردند.

           بند 26 صورتجلسه هیئت امناء دانشگاه   مورخ 17/8/91

*به دانشگاه اجازه داده می شود طبق قوانین و مقررات موجود کتب علمی مرتبط با علوم پزشکی را که توسط دانشجویان و پژوهشگران غیر هیئت علمی دانشگاه ترجمه و تالیف شده، مورد بررسی و پذیرش قرار داده وهمانند اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد حمایت (مادی ومعنوی) قرار دهد.

           بند 10 صورتجلسه کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه مورخ 8/9/91

 *مقرر گردید منبعد 50 درصد از قیمت های پشت جلد کتب تحویلی ازطرف نویسندگان و مترجمین به واحد تالیف و ترجمه دانشگاه پرداخت گردد.

           بند 7 از مصوبه کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه مورخ 21/10/91

 *کتابی با عنوان کتب تالیفی درنظر گرفته خواهد شد که حداقل 5 مورد از منابع کتاب حاصل نتایج تحقیقاتی خود نویسنده از نویسندگان و مرتبط با عنوان و محتوای کتاب بوده و بصورت مقاله در مبحث معتبر علمی و پژوهشی چاپ شده است.        

 

  • مصوبات کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه در سال 1388

بند 6و 7 صورتجلسه کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه مورخ 6/8/88 بدین شرح می باشد :

بند6: در مورد نحوه مشارکت دانشجویان در ترجمه کتاب بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد در صورت ترجمه کتاب توسط دانشجویان یکی از اعضای هیات علمی کار نظارت بر ترجمه کتاب را برعهده گرفته و کلیه مکاتبات اداری با استاد ناظر ( عضو هیات علمی ) صورت گیرد. آئین نامه مربوط به تعضای هیات علمی می باشد.

بند7: پیشنهاد شد از کلیه نویسندگان کتاب (اعم از مولفین و مترجمین ) در سال 1387، در هفته پژوهش تقدیر و تشکر بعمل آید. در مورد کتبی که بیش از یک نویسنده یا مترجم دارند، نفر اول کتاب ملاک بررسی می باشد

 

  • مصوبات کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه در سال 1386
 بند 5 صورتجلسه 58 کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه مورخ 25/2/86 بدین شرح می باشد :
* در ضمن مقرر گردید درخواست های چاپ مجدد کتاب مشروط به انجام اصلاحات و تغییرات در متن و طی مراحل مندرج در آئین نامه تالیف و ترجمه کتاب پذیرفته شود .
 
 بند 5 صورتجلسه59 کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه مورخ 3/4/86 بدین شـــرح می باشد :
* بر اساس نامه معاونت محترم پژوهشی وزارت بهداشت مقرر گردید کتاب تالیفی به کتابی اطلاق شود که حداقل 5 درصد مراجع کتاب نتیجه پژوهش های نویسنده و مرتبط با موضوع تالیف باشد و از منابع جدید (حداقل 50 درصد) منابع مربوط به ده سال اخیر ، در تالیف استفاده شده باشد . بدیهی است مبلغ تشویقی بر اساس آئین نامه مصوب کمیته تالیف و ترجمه و محاسبه نسبت مراجع مربوط به خود نویسنده به کل مراجع کتاب محاسبه می گردد .

  • مصوبات کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه در سال 1385
1- مقررگردید درخواستهای مربوط به تالیف وترجمه کتاب درگروههای آموزشی و شوراهای پژوهشی دانشکده های مربوطه مطرح و در صورت موافقت به واحد تالیف وترجمه ارسال گردد.
2- سقف تسهیلات برای کتابهای ترجمه شده مبلغ 3000000 (سه میلیون ) ریال و برای کتابهای تدوینی مبلـغ 4000000(چها رمیلیون ) ریـال و برای کتب تالیفی مبلغ 5000000(پنج میلیون) ریال د رنظر گرفته شد.
3- درمـورد کتب تالیفی در صورتی که کتاب در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی امتیاز کسب کند به ازای هر امتیاز مبلغ 500000 ( پانصد هزار ریال ) علاوه بر مبلغ تسهیلات قبلی تعلق گیرد.
4- مقرر گردید در مورد کتب ترجمه ای ا ز این به بعد گزارش پیشرفت کار از مترجمین اخذ گردد.
5- مقرر گردید از این به بعد دانشگاه در چاپ کتب درسی که توسط گروههای آموزشی مورد تایید قرار گرفته و با مشارکت اکثر اعضاء گروه تهیه شده باشد همکاری خواهد کرد.
6- مقرر گردید در صورت همراه بودن CD یا VCD مکمل کتب چاپ شده ، پس از طرح درکمیته مبلغی بعنوان هزینه تهیه CD به نویسندگان پرداخت شود . لازم بذکر است CD اسکن مطالب کتاب جزو این قانون نمی باشد.
7- مقرر گردید نویسندگان و مترجمان فایل نهائی کتاب را به صورت PDF همزمان با ارائه کتاب چاپ شده به واحد تالیف و ترجمه دانشگاه تحویل نمایند.
8- مقرر گردید درخواست تجدید چاپ کتبی که از ابتدا تائیدیه کمیته تالیف وترجمه را نداشته اند مورد بررسی قرار نمی گیرد.

تاریخ به روز رسانی :29 اردیبهشت 94


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر