1:53:49 PM 1402 / 01 / 12
 ترجمه:

 •  ارائه درخواست ترجمه از سوی اعضاء هیأت علمی به گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی مقدماتی آن و سپس تصویب در شورای پژوهشی دانشکده
 •  ارسال نظرات شورای پژوهشی دانشکده به دبیر کمیته تالیف و ترجمه جهت بررسی در کمیته
 •  در صورت تائید کمیته استعلام در خصوص سابقه ترجمه کتاب از وزارت متبوع
 •  اطلاع به مترجم جهت شروع ترجمه کتاب در صورت تکراری نبودن اثر
 •  ارائه ترجمه نهایی کتاب توسط مترجم و تعیین کارشناسان توسط کمیته تالیف و ترجمه
 •  بررسی نظر کارشناسان توسط کمیته و اعلام نظرات آنها به مترجمین جهت اصلاح
 •  بررسی مجدد کتاب از نظر اصلاحات انجام شده در کمیته تالیف و ترجمه
 •  در صورت مثبت بودن ارزیابی ارائه تائیدیه علمی و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در جلد کتاب

 تبصره 1: در خصوص کتب ترجمه شده، نباید بیش از 5 سال از تاریخ آخرین ویرایش متن کتاب اصلی گذشته باشد. تشخیص در این مورد به عهده کمیته تألیف و ترجمه می‌باشد.

 تبصره 2: در صورتیکه فعالیت متقاضی ترجمه در هر یک از مراحل مذکور متوقف شود باید مراتب انصراف و علت آن اعلام گردد.

تالیف و تدوین:

 •  ارائه درخواست تالیف یا تدوین کتاب از سوی اعضاء هیأت علمی به گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی مقدماتی آن و سپس تصویب در شورای پژوهشی دانشکده
 •  ارسال نظرات شورای پژوهشی دانشکده ها به دبیر کمیته تالیف و ترجمه جهت بررسی در کمیته
 •  ارائه اثر تألیفی یا تدوینی توسط متقاضی در صورت تائید کمیته
 •  بررسی اولیه درکمیته و تعیین کارشناسان
 •  اخذ نظر کارشناسان و اعلام نظرات آنان به مؤلف جهت اصلاح
 •  بررسی مجدد کتاب در کمیته تالیف و ترجمه از نظر اصلاحات انجام شده
 •  در صورت مثبت بودن ارزیابی ارائه تائیدیه علمی و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در جلد کتاب

                      .  روند تالیف وتدوین کتاب درکمیته تالیف وترجمه دانشگاه

                      .   روند ترجمه کتاب درکمیته تالیف وترجمه دانشگاه

 

تاریخ به روز رسانی :29 اردیبهشت 94

   
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر