10:17:05 AM 1399 / 06 / 29
 

بسمه تعالی

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مقدمه

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه زیر نظر  کمیته کشوری  تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

بخش اول: کلیات و اهداف

ماده 1.تعریف:

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که از این پس کمیته نامیده می شود، تحت حمایت و نظارتمعاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

ماده 2. اهداف:

1. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

3.  توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی

4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

5.ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

6. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و  دانشجویان

بخش دوم : ارکان و تشکیلات

فصل یک:

ماده 3. ارکان :

ارکان کمیته شامل سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی و مجمع عمومی می باشد.

تبصره: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه می تواند حسب نیاز و شرایط جهت هر یک از دانشکده های علوم پزشکی خود یک کمیته تحقیقاتی دایر نماید .

 فصل دوم:

سرپرست

ماده 4 . تعریف:

یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته، با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.

ماده 5. انتخاب:

سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه از میان دو نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد گردیده است برای مدت دو سال منصوب می شود.

تبصره:انتخاب مجدد سرپرست بنابر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است.

ماده 6. وظایف:

1.صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی

2. نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه

3. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

4.نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

5. پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه

6.گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه

7. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار

8. انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

9. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه

فصل سوم

دبیر

ماده 7- تعریف:

دبیر با حکم سرپرست از میان دو نفر از اعضای کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت یک سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.

تبصره :انتخاب مجدد دبیر بلامانع است.

ماده 8- وظایف دبیر:

1. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

2. اجرای مصوبات شورای مرکزی

3. انتصاب مسئولین واحد های کمیته

 تبصره : تعداد و نوع واحد های کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد.

4. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق

5. ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی

6. ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

فصل چهارم:

شورای مرکزی

ماده 9- تعریف:

شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

ماده 10- انتخاب شورای مرکزی :

اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.

تبصره 1-تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.

تبصره2-ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.

تبصره 3-جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.

ماده 11- وظایف شورای مرکزی:

1. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

2. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه

3. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته

4.پیشنهاد انتخاب و تغییرسرپرست به معاونت پژوهشی  

5. تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

 

6. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

فصل پنجم:

شورای پژوهشی

ماده 12- تعریف:

شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه، امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد.

تبصره :شورا بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم می بایست از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها، بهره مند شود.

ماده 13-ترکیب شورای پژوهشی :

شامل سرپرست، دبیر،سه نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی، چهار نفر از اعضای هیئت علمی  به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی  که ترجیحا از مسئولین کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها باشد.

تبصره 1 - احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر می شود.

تبصره2-جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد.

 تبصره 3- ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته دانشگاه و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.

  فصل ششم:

مجمع عمومی

ماده 14- تعریف:

مجمع عمومی متشکل از تمام دانشجویان دانشگاه که حداقل سه ماه از عضویت آنها در کمیته تحقیقات دانشجویی گذشته باشد.

 

 

تبصره 1: کمیته ی سه نفره متشکل از سرپرست، نماینده معاون پژوهشی و نماینده شورای مرکزی مسئولیت برگزاری مجمع عمومی را برای انتخابات شورای مرکزی جدید به عهده دارند.

تبصره2:جلسات مجمع عمومی به صورت سالیانه و به ریاست سرپرست تشکیل می گردد.

ماده 15- وظایف مجمع عمومی :

1.  انتخاب شورای مرکزی

2. استماع گزارش عملکرد یک سال گذشته که توسط دبیر ارائه می گردد.

فصل هفتم :

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

ماده 16: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.

تبصره1:دانشکده یک مجموعه آموزشی زیر نظر دانشگاه می باشد.

تبصره 2:کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی و شرایط می تواند دارای انجمن های پژوهشی باشد.

ماده 17: مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  از میان دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده ، انتصاب میگردد. وظایف مسئول، مشابه بندهای یک تا شش ماده 6 بوده که محدوده فعالیت آن دانشکده مربوطه خواهد بود.

ماده 18:دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  از میان دو نفر از اعضای کمیته دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده ، انتخاب میگردد. وظایف دبیر، مشابه بندهای یک تا پنج ماده 8 بوده که حیطه فعالیت آن  محدود به دانشکده مربوطه بوده و بند 6 ماده مذکور به صورت ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به مسئول و هسته مرکزی خواهد بود.

ماده 19 : هسته مرکزی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و وظایف هسته مرکزی ، مشابه بندهای یک تا پنج ماده 11بوده که حیطه فعالیت آن  محدود به دانشکده مربوطه خواهد بود .

 

بخش سوم : پشتیبان

ماده 20: حمایت و پشتیبانی کمیته و جلب حمایت های سایر نهادها و سازمان های داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه است.

 

این اساسنامه در 3 بخش و 7  فصل و 20 ماده و 15 تبصره در تاریخ 17 /4 /89 مورد  تصویب شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر