EN |
    ورود
   2:24:44 PM

به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید

1402 / 01 / 12
 

 

 

عنوان کارگاه

 

تاریخ برگزاری

مدرس

 

1

 

 

آموزش استفاده از Up to Date

 

 

31/01/1396

 

آقای محمدرضا رامشک

 

2

 

 

آموزش استفاده از Clinical Key

 

 

21/02/1396

 

آقای محمدرضا رامشک

3

آموزش استفاده از Up to Date

 

01/04/1396

آقای محمدرضا رامشک

4

آموزش استفاده از Clinical Key

 

15/04/1396

آقای محمدرضا رامشک

5

آموزش استفاده از Scopus

 

22/04/1396

خانم زهرا بتولی

6

آموزش استفاده از SienceDirect

 

12/05/1396

خانم سمیه نادی

7

آموزش استفاده از Web Of Science

 

19/05/1396

خانم سمیه نادی

8

آموزش استفاده از Springer

 

9/06/1396

آقای محمدرضا رامشک

9

آموزش استفاده از Proquest

 

16/06/1396

خانم زهرا بتولی

10

آموزش استفاده از Pub med

 

23/06/1396

خانم سمیه نادی

11

آموزش استفاده از JCR

 

29/06/1396

خانم زهرا بتولی

12

آموزش استفاده از BMJ

 

30/06/1396

آقای محمدرضا رامشک

13

نرم افزارهای مدیریت منابع

25/6/1396

دکتر طلائی