11:54:08 PM 1400 / 04 / 01
 

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

دستگاه های موجود در آزمایشگاه مولکولی

 دستگاهها و تجهیزات جدیدو اضافه شده بانک مواد مصرفی اضافه شده

  1.    Real time PCR، فریزر 80-  ، الایزا  ریدر ، ژل داک ، Nano Plate reader  ، سانتریفیوژ یخچال دار، الکتروفورز......
  2.    کیت های آزمایشگاهی
  3.    مواد مصرفی موجود جهت آزمایشات مولکولی می باشد که کلیه مواد در فریزر 80- نگهداری می شوند و سایر مواد  با استفاده از شرایط هر ماده نگهداری می گردد.

 

خدمات آزمایشگاه

  1. ارائه خدمات به کلیه همکاران در دانشگاه به منظور اجرای پروژه های تحقیقاتی
  2. ارائه خدمات Real time PCRو الایزا به دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی و سایر پژوهشگران در دانشگاههای منطقه

 

12/ 4/ 1398
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر