EN |
    ورود
   2:41:29 AM
1397 / 08 / 25
 
 

 
 
  
تعداد بازدیدهای امروز: 44
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 39
 
      
اخبار مرکز تحقیقاتی اتو ایمیون

فراخوان انتخاب پژوهشگر برگزیده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در نظر دارد بمناسبت هفته پژوهش و فناوری پژوهشگران برگزیده دانشگاه را انتخاب نماید.

انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشگاه به مناسبت هفته پژوهشگر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در نظر دارد بمناسبت هفته پژوهش و فناوری پژوهشگران برگزیده دانشگاه را انتخاب نماید.

لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از مطالعه شیوه نامه مربوطه مستندات خود را به دانشکده مربوطه ارسال نمایند.هر دانشکده بر اساس شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزیده بایستی نسبت به بررسی مقالات و انتخاب پژوهشگر برگزیده اقدام نمایند. پژوهشگران عضو هیئت علمی توسط حوزه های پژوهشی دانشکده ها تعیین و جهت بررسی نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه معرفی می شوند

مهلت ارسال لیست منتخبین به معاونت پژوهشی دانشگاه حداکثر 30/ 8/ 96 می باشد.

 

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معاونت تحقیقات و فناوری
گرامیداشت هفته پژوهش دانشگاه
"اگر عزت و قدرت میخواهیم باید علم را تقویت کنیم"
" مقام معظم رهبری."  


در جامعه امروز پژوهش و فناوری ابزار و لازمه گسترش علم و تکنولوژی و از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعة همه جانبة یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. هر محقق در جامعه دانشگاهی کشور به واسطه جایگاه علمی و رسالت ملی - سازمانی، نقشی منحصر به فرد در به حرکت درآوردن چرخ پژوهش و فناوری و فراهم آوری زمینه نیل به نتایجی دارد که هدف والای آن رشد علم و فناوری، ارتقاء جایگاه علمی کشور و مهمتر از همه افزایش سطح سلامت و رفاه و آسایش جامعه است. دانشگاه علوم پزشکی کاشان  دارای بیش از 210 عضو هیات علمی می باشد و به تبع رسالتی متناسب با جایگاه خویش در بین دانشگاههای علوم پزشکی در تامین اهداف فوق الذکر بر عهده دارد.
 هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کاشان با هدف گسترش روحیه تحقیق و پژوهش و جلب مشارکت محققین دانشگاه و استفاده از توان و استعداد علمی، گرامیداشت تلاش آنان در عرصه برنامه ریزی  برگزار می گردد. در این دوره فعالیتهای پژوهشی یک ساله محققین دانشگاه را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و به معرفی و تقدیر از برگزیدگان همان مقطع یکساله خواهد پرداخت.

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده در سال1396
ملاک ارزیابی: کلیه مستندات  مربوط به سال 1395 هجری شمسی و مقالات انگلیسی مربوط به سال 2016  می باشد که در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات دانشگاه ثبت و تایید گردیده اند.
 هر دانشکده بر اساس شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزیده بایستی نسبت به بررسی مقالات و انتخاب پژوهشگر برگزیده اقدام نمایند. پژوهشگران عضو هیئت علمی توسط حوزه های پژوهشی دانشکده ها تعیین و جهت بررسی نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه معرفی می شوند
مهلت ارسال لیست منتخبین به معاونت پژوهشی دانشگاه حداکثر 30/8/96 می باشد.

 محورهای تقدیر
1.    برگزیده پژوهشی                                                 ......... نفر
2.    برگزیده پژوهشی آزاد دانشگاه                                      1 نفر
3.     برگزیده پژوهشی جوان دانشگاه                                    1نفر
4.     دانشجویان
o    دانشجویانیکه موفق به کسب رتبه پژوهشگر برجسته از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شده اند
o     عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی   1 نفر
5.    فناور برتر
6.    تالیف و ترجمه برتر در حوزه کتاب
7.     مجلات علمی پژوهشی برتر
8.     مرکز تحقیقاتی برتر

محور1  : برگزیده پژوهشی
  اعضای محترم هیات علمی دانشگاه بر اساس امتیاز پژوهشی
محور2  : برگزیده پژوهشی جوان دانشگاه
شامل آن دسته از اعضاء هیأت علمی دانشگاه می باشد که در پایان بازه ارزیابی به سال شمسی پایان سال(1395 ( کمتر از 40 سال داشته باشند و دارای بالاترین h- indexبر اساس سامانه علم سنجی باشند.
محور 3 : برگزیده پژوهشی آزاد دانشگاه
شامل آن دسته از محققین غیر هیأت علمی دانشگاه می باشد که واجد شرایط ورود به رقابت بر اساس معیارهای مذکور در شیوه نامه می باشند.
شرط ورود به رقابت در محورهای 1 تا 3
مدارک پژوهشگری ارزیابی خواهد شد که:
•    حداقل یک مقاله Scopus) ) بعنوان نویسنده اول یا مسئول در محدوده زمانی تعیین شده داشته باشد.
•    حداقل  امتیاز پژوهشی 70  بر اساس معیارهای امتیازی  شیوه نامه حاضر در بازه زمانی کسب نماید
•    فرد منتخب از برگزیدگان پژوهشی سه سال گذشته دانشگاه نباشد.
فعالیت های دارای امتیاز درمحورهای 1 ، 2 و 3
•    مقالاتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که نام دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان آدرس پژوهشگر )براساس آدرس دهی اعلام شده توسط دانشگاه (قید شده باشد.
•    مقالات بایستی دارای شماره صفحه و تاریخ انتشار باشند و وضعیت Ahead of printقابل قبول نمی باشد.
•    امتیاز مقاله بسته به نوع و ایندکس مقاله )جداول شماره1) وسهم نویسنده  )جدول شماره2(  محاسبه می گردد.
•    تبصره1  : در صورتیکه ضرایب مختلفی در محاسبه امتیاز یک مقاله قابل اعمال باشد، تنها بیشترین ضریب اعمال می گردد.
•    سهم نویسندگان بر اساس جدول شماره 3 محاسبه می شود.
•    سهم نویسنده مسؤول مساوی نویسنده اول در نظر گرفته می شود.
جدول 1) امتیاز مقالات

نوع مجله

امتیاز مقاله

ایندکسسطح 1   ISI

25+ سه برابرIF

ایندکسسطح 2  Index Medicus , Medline, Pubmed

25

ایندکسسطح 3  Scopus

17

ایندکسسطح 4  Biological Abstract , Embase , Chemical Abstract, Chinahal

15

ایندکس شده در سایر سایتهای تخصصی(.....,. ISC)

10

انواع مقالات وامتیازات آن جهت نویسنده اول  :
•    Original article  مطابق با  امتیازات کامل جدول
•     Review article  در مجلات ایندکس شده در ISI/Pub med،امتیاز آن پس از محاسبه در 4/1 ضرب می گردد.
•    case report  Research letter/   مطابق با  یک سوم امتیازات جدول
•    short communication/ Brief communication/ Rapid communication…   مطابق با  یک دوم امتیازات
•     Letter to editorمطابق با  یک چهارم امتیاز
•    در مقالات استخراج شده از پایان نامه های دانشجویی، چنانچه در متن مقاله به این موضوع که مقاله استخراج شده از پایان نامه) ….اسم دانشجو) می باشد ، امتیاز تعلق گرفته   در 1.15 ضرب می شود.
•    در مقالات مشترک با سایر کشورها چنانچه در وابستگی سازمانی آدرس نویسنده خارجی موجود باشد)، امتیاز تعلق گرفته در 1.25 ضرب می شود.

جدول2) نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای نویسندگان مقاله

 

تعداد همکاران

سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

1

100%

       

2

90%

60%

     

3

80%

50%

50%

   

4

70%

40%

40%

40%

 

5

60%

30%

30%

30%

30%

بیشتر از5

50%

25%≥

 

 

•    تبصره : در صورتیکه یک مقاله دارای دو نویسنده مسئول باشد سقف امتیاز هر یک از آنها مساوی مجموع امتیاز نویسنده اول یا مسوول نفر اول به اضافه امتیاز جایگاه نفر بعدی )بر اساس جدول فوق( تقسیم بر 2 خواهد بود.
ارائه مقاله در همایش های علمی:
•    ارائه مقاله در همایش خارجی و داخلی به شرح جدول تا سقف زیرامتیاز تعلق می گیرد:
جدول3 :  امتیاز مقالات ارائه شده در همایش های علمی

ردیف

نوع ارائه و همایش

امتیاز

1

ارائه سخنرانی جامع به صورت سخنران مدعو (Invited Keynote speaker) در همایش های بین المللی داخل کشور

1

2

ارائه سخنرانی جامع به صورت سخنران مدعو (Invited Keynote speaker)در همایش های خارج  کشور

3

3

ارائه مقاله به صورت پوستر که در ISI به صورت Abstract meeting  نمایه شده باشد

2

4

ارائه مقاله به صورت سخنرانی که در ISI به صورت Abstract meeting  نمایه شده باشد

3

5

ارائه مقاله به صورت پوستر که در ISI به صورت Proceeding  نمایه شده باشد

3

6

ارائه مقاله به صورت سخنرانی که در ISI به صورت Proceeding  نمایه شده باشد

4

 

 

برگزیده شدن در جشنواره رازی یا خوارزمی
•    برگزیده شدن درجشنواره رازی یا خوارزمی حداکثر 50 امتیاز تعلق می گیرد.
•     به نفر اول 50 امتیاز، نفر دوم 40 امتیاز، و نفر سوم 30 امتیاز تعلق می گیرد.

اختراع و اکتشافات ثبت شده
•    برای اختراع ثبت شده داخلی حداکثر 20 امتیاز و ثبت شده خارجی حداکثر 50 امتیاز و به هر مورد ثبت ژن 3 امتیاز تعلق می گیرد.
محور 4 : دانشجویان برگزیده پژوهشی ) از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی)
دانشجویان متقاضی شرکت در بخش دانشجویی پژوهشگران برگزیده باید تا تاریخ 1/7/96 شاغل به تحصیل بوده باشند).
•    محور5 : فناور برتر
به انتخاب مدیر توسعه فناوری دانشگاه
محور6  : تالیف و ترجمه برتر در حوزه کتاب
مولف کتاب تألیفی به انتخاب کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه
محور7  : مجلات علمی پژوهشی برتر
انتخاب و تقدیر از سرپرست مجله ای که بالاترین امتیاز را در برنامه عملیاتی دانشگاه کسب نموده.
محور8  : مرکز تحقیقاتی برتر
  انتخاب و تقدیر از سرپرست مرکز تحقیقاتی که بالاترین نرخ رشد را در سال ارزشیابی از معاونت تحقیقات و فناوری کسب نموده است.
این شیوه نامه در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ.9/8/96 مورد تایید قرار گرفته است.
 

 

ساعت : 10:0 -  روز  : پنج شنبه  - 2 /  9 / 1396 /  شماره خبر : 43 / تعداد نمايش :163

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: