EN |
    ورود
   2:31:43 PM
1402 / 01 / 12
 
 
 

 


سایت مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 
تعداد بازدیدهای امروز: 116
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 105
 

نام گروه:

تحقیقات الکتروفیزیولوژی درون تنی

معرفی

دراین مجموعه تحقیقاتی با استفاده ازپروتوکولهای تحریک – ثبت عملکرد نواحی مختلف مغز حیوانات آزمایشگاهی (مانند موش سوری و موش صحرایی) مورد بررسی های الکتروفیزیولوژیک قرار می گیرند.

حداقل دستگاههای لازم در این تحقیقات علاوه بر استریوتاکس (Stereotaxic system) شامل مجموعه متصل به الکترود ثبات (Head stage)، استیمولاتور (Stimulator/Isolator) جهت ارائه تحریک به مدار مورد نظر، آمپلی فایر(Amplifier) جهت تقویت پاسخهای ثبت شده، سیستم تبدیل داده های آنالوگ به دیجیتال (Data acquisition system)، کامپیوتر و نرم افزار مخصوص تحریک و ثبت می باشد.

زمینه های فعالیت:

از مهمترین مزایای مجموعه های تحقیقاتی In vivoدر مقایسه با In vitroدرالکتروفیزیولوژی، دسترسی به مدارهای کامل نورونی و هزینه های کمتر در مصرف مواد می باشد. بعلاوه در این روش دستگاهها و ابزارهای تحقیقاتی کمتری نیز مورد نیاز است.

در حال درمرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دو مجموعه تحقیقاتی In vivoموجود می باشد. تمرکز اصلی فعالیت این آزمایشگاهها روی پدیده های حافظه و یادگیری و مکانیسمهای سلولی – ملکولی آنها درهیپوکامپ و قشر مغزاست.  پروژه های تحقیقاتی دراین مرکز شکل پذیری سیناپسی و وقوع پدیده های LTPو LTDرا در زمینه ای زیرمورد بررسی قرار می دهند:

1- اثرات سیگنالهای محیطی قبل و بویژه پس از تولد

2- اثر عوامل مختلف فارماکولوژیک (آگونیستها و آنتاگونیستهای مختلف)

3- تاثیرعصاره های گیاهی

4- بیماریهای شناختی