1:46:10 PM 1402 / 01 / 12
 

جایگاه دانشگاه‏های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ایران

در نظام رتبه بندیScimago Institutions Rankings

  

در جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی جهان بر اساس معیارهای نظام رتبه‌بندی Scimago Institutions Rankings[1]، هفت دانشگاه و مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شامل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان، انستیتو پاستور ایران و بیمارستان شریعتی در فهرست موسسات علمی برتر جهان قرار گرفته‌اند.

در رتبه بندی انجام گرفته توسط Scimago Institutions Rankingsدر سال 2011 میلادی، شاخص‏های علم‏سنجی مربوط به 3042 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برتر جهان اعلام گردیده ‏است. این دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی در مجموع بیش از 80 درصد مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی Scopusرا در 5 سال گذشته منتشر ساخته‏اند. در مجموع 39 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور ایران در این نظام رتبه‏بندی قرار دارند و از لحاظ تعداد دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی برتر، کشور ایران در منطقه خاورمیانه در مقام نخست قرار دارد (جدول 1).

 

جدول 1. تعداد موسسات علمی منتخب از منطقه خاورمیانه در نظام رتبه‏بندیScimago به تفکیک کشور.

 

ردیف

نام کشور

تعداد موسسات علمی منتخب

1

ایران

39

2

مصر

14

3

عربستان صعودی

7

4

اردن

5

5

امارات متحده عربی

4

6

قطر

3

7

لبنان

2

8

عمان

1

9

کویت

1

 

 

 

 

در این نظام رتبه‏بندی، برونداد علمی هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی برتر بر مبنای شش شاخص مختلف شامل تعداد مقالات (O)[2]، درصد مقالات دارای همکاریهای بین المللی (IC)[3]، تاثیر نرمالسازی شده تحقیقات (NI)[4]، مقالات با کیفیت بالا (Q1)[5]، اختصاصیت تحقیقات (SI)[6]و نرخ برتری (ER)[7]بررسی می‏گردد. شاخص تاثیر نرمالسازی شده تحقیقات، نشانگر تعداد ارجاعات به مقالات یک موسسه تحقیقاتی نسبت به متوسط جهانی است. در شاخص NI، عدد بیش از یک نشاندهنده آن است که مقالات موسسه علمی مورد بررسی بیش از متوسط جهانی مورد ارجاع قرار گرفته است. شاخص مقالات با کیفیت بالا، نشانگر نسبت مقالات یک موسسه است که در 25 درصد نخست مجلات نمایه شده در Scopusبه چاپ رسیده‏اند[8]. شاخص اختصاصیت تحقیقات نشاندهنده میزان تمرکز تحقیقات در هر موسسه علمی بر گرایش‏‏های علمی خاص می‏باشد. شاخصSI، با اعداد بین صفر (عدم تمرکز تحقیقات) و یک (تمرکز کامل بر روی یک گرایش علمی) ارائه می‏گردد. شاخص نرخ برتری نشان دهنده درصد مقالات یک موسسه است که جز 10 درصد برتر مقالات پرارجاع در پایگاه اطلاعات علمی Scopusقرار دارند. خلاصه‏ای از وضعیت برونداد علمی 7 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه شاخص‏های بکار گرفته در نظام رتبه بندی Scimago Institutions Rankingsدر جدول 2 ارائه گردیده است.

 

جدول 2. خلاصه‏ای از وضعیت برونداد علمی 39 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور ایران در نظام رتبه‏بندیScimago Institutions Rankings.

 

ردیف

نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی

رتبه جهانی

رتبه در منطقه خاورمیانه

رتبه کشوری

تعداد مقالات

در 5 سال گذشته

IC

NI

Q1

SI

ER

1

دانشگاه تهران

351

5

1

8994

26/0

23/5

8/0

6/0

1/6

2

د.ع.پ تهران

464

7

2

6330

8/14

9/28

7/0

8/0

7/7

3

دانشگا صنعتی شریف

503

8

3

5950

19.9

38/0

0/1

8/0

2/5

4

دانشگاه تربیت مدرس

658

11

4

4512

12/5

9/29

8/0

6/0

1/7

5

دانشگاه امیرکبیر

670

12

5

4425

15.5

3/26

0/1

8/0

9/3

6

دانشگاه علم و صنعت ایران

774

14

6

3757

13.2

23/5

0/1

8/0

4/3

7

دانشگاهشیراز

980

21

7

2842

18.2

31.3

8/0

7/0

7.5

8

دانشگاه صنعتی اصفهان

1141

27

8

2222

27.8

35.5

0/1

8/0

7.8

9

دانشگاه فردوسی مشهد

1261

28

9

1922

21.4

23.7

8/0

8/0

3/5

10

دانشگاه صنعتی خ. ن. طوسی

1289

29

10

1853

6/14

5/24

9/0

8/0

4/3

11

د.ع.پ شیراز

1351

32

11

1745

11

1/31

5/0

8/0

7/4

12

دانشگاه تبریز

1409

34

12

1626

20/1

21/6

8/0

7/0

8/6

13

دانشگاه شهید بهشتی

1414

35

13

1622

6/14

25

8/0

8/0

8.8

14

انستیتو تحقیقات در علوم بنیادی

1686

40

14

1268

9/22

9/35

8/0

9/0

8/0

15

دانشگاه اصفهان

1756

45

15

1195

4/20

5/25

7/0

8/0

7.5

16

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

1757

46

16

1194

1/9

2/14

7/0

8/0

4/3

17

دانشگاه مازندران

1825

48

17

1128

16/0

6/24

9/0

8/0

1/9

18

د.ع.پ مشهد

1905

51

18

1064

5/12

2/22

5/0

9/0

2/5

19

د.ع.پ تبریز

1964

52

19

1018

4/32

4/30

6/0

9/0

1/6

20

د.ع.پ اصفهان

2024

54

20

968

8/11

25

6/0

8/0

9/6

21

دانشگاه پیام نور

2056

55

21

967

17.6

0/18

8/0

8/0

8/6

22

دانشگاه گیلان

2152

57

22

895

4/15

1/24

7/0

8/0

6/6

23

دانشگاه رازی

2191

58

23

868

15

4/36

9/0

8/0

14/3

24

دانشگاه کرمان

2234

59

24

839

4/17

25.9

8/0

7/0

2/4

25

دانشگاه بوعلی سینا

2245

60

25

833

12/1

5/29

9/0

8/0

16.9

26

دانشگاه ارومیه

2306

64

26

799

15.8

5/20

6/0

8/0

4

27

دانشگاه تربیت معلم تهران

2513

68

27

705

15.6

16/9

9/0

9/0

8/9

28

انستیتو پاستور ایران

2599

75

28

664

5/25

36

7/0

9/0

2/9

29

دانشگاه الزهرا

2609

76

29

657

14/3

7/22

7/0

9/0

10/1

30

دانشگاه شهید چمران

2628

77

30

643

8/13

12/5

4/0

9/0

3

31

دانشگاه یزد

2642

78

31

633

2/20

0/24

0/1

8/0

6/9

32

دانشگاه شاهد

2718

81

32

598

2/12

18.6

7/0

8/0

7/3

33

بیمارستان شریعتی

2724

82

33

593

8/13

1/34

7/0

9/0

8/8

34

دانشگاه زنجان

2403

84

34

544

6/25

5/17

6/0

8/0

8/4

35

دانشگاه کاشان

2836

85

35

527

3.8

1/35

1.5

9/0

4/19

36

دانشگاه سیستان و بلوچستان

2921

90

36

450

7/18

8/25

7/0

9/0

7/6

37

دانشگاه شاهرود

2954

91

37

423

3/17

9/18

8/0

8/0

3/4

38

مرکز تحقیقات مواد و انرژی

3007

93

38

353

7/7

9/56

2/1

9/0

0/6

39

دانشگاه محقق اردبیلی

3028

95

39

293

2/10

3/26

0/1

9/0

5.8

 

 

مخفف‏های بکار گرفته شده در جدول IC:درصد مقالات دارای همکاریهای بین المللی، NI:تاثیر نرمالسازی شده تحقیقات، Q1: مقالات با کیفیت بالا، SI:اختصاصیت تحقیقات، ER: نرخ برتری.[1]. http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2011_world_report.pdf

[2]. Output

[3]. International Collaboration

[4]. Normalized Impact

[5]. High Quality Publications

[6]. Specialization Index

[7]. Excellence Rate

[8].25 درصد نخست مجلات، بر مبنای شاخص تاثیر مجلات در پایگاه اطلاعات علمی Scopusتعیین می‏گردد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر