7:17:05 AM 1402 / 01 / 01
 

 برنامه استراتژیک دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 


    چشم انداز :

    دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از واحدهای فعال معاونت پژوهشی برآن است تا به وسیله نهادینه کردن و برقراری ارتباط دانشگاه با صنایع و موسسات تولیدی, خدماتی, آموزشی و پژوهشی و به طور کلی هرشخص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمات موجبات ارتباط دوجانبه صنعت و دانشگاه را فراهم نماید.

    رسالت :

    ماموریت اساسی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی عبارت است از:

    برقراری و استمرار ارتباطی محکم و مداوم بین دانشگاه و صنایع و متقاضیان دریافت خدمات به منظور تحقیق, آموزش, طراحی و اجرای پروژه های مشترک در راستای برآوردن نیازهای متقابل دانشگاه و صنعت

    نقاط قوت ( تحلیل محیط داخلی سازمان )


    1. وجود اعضای هیات علمی محقق در دانشگاه
    2. وجود سازمان های علاقمند به همکاری با دانشگاه
    3. حضور مدیران خلاق وباتجربه درزمینه فعالیت های پژوهشی اجرایی
    4. صنعتی بودن شهرستان کاشان

    نقاط ضعف

    1. عدم استقبال اعضای هیات علمی درارتباط با صنعت
    2. عدم استفاده مناسب ازتمام ظرفیت ها و امکانات پژوهشی دانشگاه
    3. پژوهش محور نبودن آموزشی در دانشگاه و عدم حمایت کافی ازاعضای هیات علمی جهت همکاری درصنایع
    4. کم رنگ بودن نقش دانشگاه درایجاد برنامه ریزی, توسعه و مدیریت صنایع
    5. عدم توجه دانشگاه در فراهم کردن فرصت شغلی برای دانشجویان در صنایع
    6. عدم وجود بخشنامه و یا دستورالعمل مشخص جهت فعالیت و حضور اعضای هیات علمی و صنایع
    7. ناتوانی در جلب اعتبار لازم از منابع خارج از دانشگاه

    فرصت ها (تحلیل محیط خارجی سازمان )

    1. وجود دیدگاه ها و رویکردهای پژوهش در جامعه صنعتی کشور
    2. واقع شدن دانشگاه علوم پزشکی کاشان درقطب صنعتی استان
    3. وجود مراکز بهداشتی, صنعتی وخیریه علاقمند به مشارکت در انجام و استفاده ازنتاییج تحقیقات
    4. توسعه همکاری با صنعت و جامعه از طریق دفترارتباط با صنعت

    اهداف کلی :

    G1: حفظ واصلاح ساختار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
    G2: بستری سازی مناسب جهت جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی
    G3: افزایش کمی و کیفی پروژه های مشترک

    اهداف جزیی:

    G1: حفظ و اصلاح ساختار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه


    G1O1: تهیه ساماندهی وتجهیز مکانی مستقل در شان دفتر ارتباط با صنعت تا پایان سال 1397
    G1O2: فعال سازی کمیته دفتر ارتباط با صنعت در سطح دانشکده ها
    G1O3: تشکیل و فعال سازی کمیته ارتباط با صنعت در غالب کمیته تحقیقات دانشجویی
    G1O4: کسب مجوز شورای فرهنگی و چاپ گاهنامه علمی- خبری "دفتر همکاری دانشگاه –صنعت وجامعه
    G1O5: طراحی وب سایت جدید متناسب با اهداف دفترارتباط با صنعت
    G1O6: تهیه امکانات لازم جهت ارتباط دوجانبه صنعت ودانشگاه به صورت ONLIN
    G1O7: ثبت دفتر اختراعات و ابداعات در بطن دفتر همکاری دانشگاه –صنعت وجامعه

    G2: بسترسازی و جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی :

    G2O1: شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل دانشگاه در راستای اجابت نیازهای صنایع و متقاضیان دریافت خدمت
    G2O2: شناسایی بسترهای فعالیت مشارکتی دانشگاه و صنعت
    G2O3: شناسایی توانمندی های اجرایی– علمی دانشگاه در راستای تامین نیاز صنعت
    G2O4: شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل سایر سازمان ها به صورت همکاری با دانشگاه در راستای تامین نیازهای صنعت
    G2O5: معرفی وشناساندن امکانات دانشگاه و سایر سازمان های همکار دانشگاه به بازار صنعت با هدف توسعه ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت
    G2O6: برگزاری جلسات هم اندیشی و سمینار در راستای شناساندن امکانات متقابل علمی– اجرایی دانشگاه وصنعت
    G2O7: برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی در راستای شناساندن اهداف دفتر ارتباط با صنعت و جلب مشارکت اعضای هیات علمی
    G2O8: تقدیر از اعضای هیات علمی, کارشناسان و دانشجویان که در فعالیت های اجرایی- پژوهشی مرتبط باصنعت فعالیت می نمایند
    G2O9: پیگیری گذارندن دوره های کارورزی و کارآموزی دانشجویان در سطح صنایع
    G2O10: جلب مشارکت وهمکاری صاحبان صنایع از طریق برآوردن نیازهای صنعت که مستلزم صرف هزینه های زیادی برای دانشگاه نمی باشد

    G3: افزایش کمی و کیفی پروژه های مشترک بین صنعت و دانشگاه :

    G3O1: شناسایی اولویت های پژوهشی سازمان و صنایع (صاحبان صنایع )
    G3O2: توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه کسب گرنت ازسازمان های داخلی و خارجی
    G3O3: مشارکت در پروژه های سایر سازمان ها و صنایع حداقل 3 مورد درسال تاپایان برنامه
    G3O4: چاپ حداقل یک مقاله در سال درمجلات معتبر داخلی یا خارجی تا پایان برنامه
    G3O5: پیشنهاد عناوین اولویت های پژوهشی صنایع به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
    G3O6: کمک به صنایع در رابطه با کسب گواهینامه  ISO, HSEو سایر گواهینامه های مرتبط با صنعت

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر