2:38:36 PM 1402 / 01 / 12
 

ارتقاء سطح سلامت جامعه و برقراری و پیشبرد عدالت در سلامت، هدف نهائی و آرمانی نظام سلامت کشور است که از طریق تامین دانش لازم برای بهبود و ارتقاء عملکرد مدیریت ارائه خدمات مرتبط با سلامت حاصل می‌گردد. در حال حاضر سلامت با تمامی ابعاد آن دچار چالشهای جدی از جمله شیوع روزافزون بیماریهای غیرواگیردار و بعضی بیماریهای واگیردار، افزایش تقاضای جامعه برای دریافت خدمات و افزایش هزینه‌های مرتبط با تامین سلامت می‌باشد. رویارویی با چالش‌های فوق نیازمند تلاش همه جانبه و مستمر است. بنظر می‌رسد جهت‌گیری پژوهش‌های این حوزه باید انطباق بیشتری با مشکلات و چالش‌های اصلی بخش سلامت کشور داشته و تحقیقات پاسخگوی نیازهای مردم و همچنین مشکلات نظام ارائه خدمات سلامت باشد. لذا یکی از محورهای پژوهشی که از اولویت ویژه برخوردار می‌باشد، پژوهش در نظام سلامت (Health system Research) است که هدف اصلی آن بهبود و ارتقاء سلامت جامعه می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور رفع چالش‌های موجود و هدفمندنمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش و به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1379 شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت (H.S.R) تشکیل گردید.

اهداف:

 • هدفمند کردن پژوهشهای حیطه H.S.R
 • افزایش کمی و کیفی پژوهش در نظام سلامت
 • ارثقاء کیفیت تحقیقات در نظام سلامت
 • بسترسازی برای کاربرد نتایج پژوهشهای حیطه H.S.R
 • استفاده بهینه از نتایج بدست‌آمده پژوهشهای حیطه H.S.R

شرح وظایف و محدوده اختیارات شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت:

 • تعیین اولویت‌های تحقیقاتی در حیطه H.S.R
 • اطلاع‌رسانی مکتوب اولویتهای تحقیقاتی به کلیه ذی‌نفعان دستگاه
 • بررسی و تصویب طرح‌های ارائه‌شده با توجه به اولویت‌های تحقیقاتی

ترکیب اعضاء شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت:

 • معاونین پژوهشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و پشتیبانی دانشگاه
 • 2 نفر از محققین علاقمند دارای فعالیتهای ارزنده در پژوهش نظام سلامت به عنوان نماینده ریاست دانشگاه
 • کارشناسان اجرایی علاقمند که دارای دانش و انگیزه لازم باشند از هر معاونت یکنفر
 • دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
 • نمایندگانی از سایر سازمانها در صورت ارتباط با موضوع طرح
 • استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیقات
 • تاریخ به روز رسانی : 9/ 4/ 1394

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر