7:50:33 AM 1402 / 01 / 01
 

 

سال 1399

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی


سال 1398

راهنمای ملی مطالعات غیر بالینی درفرآورده های بیولوژیک


سال 1395

کدهای اخلاق در پژوهش ( جدید)


سال 1394

اعلام کدهای جدید اخلاقی توسط وزارت متبوع ( طی نامه شماره  955/100  مورخ 17/06/1392 )

1. راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های دارای آزمودنی انسانی

2. راهنمای اخلاقی پژوهش برروی عضو و بافت انسانی

3. راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

4. راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک پزشکی

5. راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی

6. راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی

7. راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر

8.  راهنمای اخلاقی پژوهشهای پیوند عضو و بافت

9. راهنمایی اختصاصی اخلاق بر روی کودکان

10.راهنمای اختصاصی پژوهش‌های علوم پزشکی مرتبط باHIV/AIDS

 


سال 1393

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر