9:01:38 PM 1400 / 03 / 29
 

 

آئین نامه شرکت در همایشهای علمی خارج از کشور

 مقدمه:
به منظور گسترش تبادلات علمی بین المللی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیإت علمی و محققین دانشگاهها , دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور و همچنین سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی ( که این آئین نامه « دانشگاه » نامیده می شود) متقاضیان واجد شرایط این آئین نامه می توانند با استفاده از تسهیلات مقرر در همایش های علمی بین المللی ( که در این آئین نامه « همایش » نامیده می شود ) شرکت نماید.
 
 ماده1
اعضای هیئت علمی رسمی شاغل و باز نشسته دانشگاه, محققین غیر عضو هیئت علمی شاغل درستاد مرکزی وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی ونیز دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی وخدماتی بهداشتی درمانی وسایر سازمانهای وابسته به وزارت متبوع ,دانشجویان دوره دکتری تخصصی (PhD ) و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و نیز دانشجویان فعال کمیته های پژو هشی دانشجویی ( به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه ) در صورت احراز شرایط مر بوطه و با رعا یت مقررات مندرج در این آیین نامه می توانند در همایش های علمی خارج از کشور شرکت نمایند .
 
 ماده 2- شرایط و چگونگی شرکت در همایش :
1-2- مد ت زمان شرکت حداکثر ده روز خواهد بود.
2-2- متقاضی میبایست آشنایی کافی به زبان همایش علمی بنا به تشخیص دانشگاه داشته باشد .
3-2- موضوع همایش می بایست بنا به تشخیص دانشگاه با مسئولیت فعالیت یا تخصص متقاضی مرتبط باشد.
4-2- امور مربوط به بانک ,صدور بلیط و گذر نامه با امضای رئیس دانشگاه در استان مربوطه یا یکی از استان های نزدیک که به عنوان هسته مرکزی تعدادی از استانهای هم جوار را تحت پوشش قرار داده است انجام می پذیرد.
1-4-2- برای داوطلبین گروه پزشکی شاغل رسمی در ستاد مرکزی و شرکتها و سازمانهای وابسته به وزارت متبوع مستقر در تهران بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و یا معاونت مربوطه از طریق معاونت تحقیقات و فنآوری اقدام خواهد شد.
5-2- در مورد افرادی که بنا به تعهدات خدمتی ممنوعیت خروج از کشور دارند ، کلیه مراحل مربوط به اخذ تعهد به عهده دانشگاه ذیربط خواهد بود که بایستی مدارک تکمیل شده را جهت کسب مجوز از اداره کذرنامه به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال دارند.
6-2- در مورد اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سایر متخصصین در صورت احراز شرایط و وجود اعتبار از طریق معاونت تحقیقات و فنآوری بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.
 
 ماده3-تعداد دفعات مجاز شرکت در همایش:
1-3- اعضا هیئت علمی فقط یکبار در سال
2-3- اعضای هیئتهای ممتحنه و ارزشیابی (بورد) حداکثر دو بار درسال
3-3- اعضا هیئت علمی و محققینی که موفق به اخذ جایزه جشنواه رازی یا خوارزمی گردیده اند و نیز اساتید نمونه که هر ساله وزارت متبوع انتخاب و معرفی میگردند، تاریخ اجرا سه سال متوالی دو بار در سال (با احتساب حق یکبار در سال شرکت در همایش های خارج از کشور با استفاده ازامکانات ارزی اعضای هیئت علمی)
4-3- اعضا هیات علمی بازنشسته فقط هردوسال یکبار
5-3- محققین غیر عضو هیئت علمی شاغل درستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ونیز دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی وسایر سازمانهای وابسته وزارت متبوع در صورت وجود اعتبار و تهیه و ارائه مقاله تحقیقاتی مصوب هر سه سال یک بار و در صورت اخذ جایزه جشنواره های رازی یاخوارزمی یکبار در سال تا دو سال متوالی.
1-5-3- مقاله تحقیقاتی محققین غیر عضو هیئت علمی شاغل در ستاد مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز سایر سازمانهای وابسته به وزارت متبوع در کمیته های ذیربط در معاونت تحقیقات و فناوری و مقاله تحقیقاتی محققین غیر عضوهیئت علمی شاغل دردانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در شورای پژوهشی دانشگاه متبوع بررسی و در صورت تصویب جهت تصمیم نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری پیشنهاد خواهد شد.
6-3- دانشگاه های دوره دکتری تخصصی(PH.D) و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و نیز دانشجویان فعال کمیته های پژوهشی دانشجویی ( به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه) به شرط احراز سایر شرایط مربوطه دراین آیین نامه در طول دوره تحصیل خود درصورت وجود اعتبار فقط یک بار میتواند با استفاده ازتسهیلات مندرج دراین آیین نامه به پیشنهاد دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه درهمایش شرکت نمایند.
1-6-3- دانشجویان دوره دکتری تخصصی(PH.D) و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی تا سقف 5 درصد تعداد دانشجویان می توانند درهمایشها شرکت نمایند ( اعشار کمتر از یک روی عدد یک گرد میشود اعشار مربوط به اعداد بیشتر از یک برای کمتر از 5/. ، عدد کوچکتر وبرای 5/. وبالاتر ، عدد بزرگتر منظور گردد.
2-6-3- هر سال یک نفر از دانشجویان فعال کمیته پژوهشی دانشجویی هر دانشگاه ( به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه ) می تواند در همایش شرکت نماید.
 
 ماده 4-مراحل اجرائی شرکت در همایش:
1-4- متقاضی می بایست درخواست خود را همراه با فرم ثبت نام در همایش و پذیرش مقاله را به معاونت پژوهشی دانشگاه ذیربط تسلیم نماید.
1-1-4- مقاله مورد نظر، می بایست از نظر علمی و متدولوژی تحقیق به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه برسد.
2-4- حق پبت نام اعضای هیئت علمی از سهمیه ارزی سالیانه متقاضیان کسر خواهد شد مشروط بر آنکه حداکثر از میزان سقف سهمیه ارزی هر عضو هیأت علمی در سال تجاوز ننماید.
3-4- ارسال هزینه ثبت نام قبل از سفر، برای شرکت در همایش با تایید دانشگاه مربوطه امکان پذیر است.
4-4- پیش پرداخت جهت رزرو محل اقامت شرکت کننده در همایش ( قبل از سفر) با تایید رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه امکان پذیر می باشد. بدیهی است مبلغ پرداختی از میزان مجاز که توسط بانک مرکزی برای مدت مسافرت تخصصین می یابد کسر خواهد شد.
5-4- تأمین هزینه بلیط (به ریال) طبق ضوابط مصوب هیئت وزیران می باشد.
 
 ماده 5-
لازم است گزارش علمی سفر(بازخورد شرکت در همایش)، حداکثر دو ماه پس از مراجعت بر اساس فرم پیوست از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد.
1-5- حوزه معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع ، طی بولتنی ، گزارشات علمی سفرها را جهت استفاده سایر اعضاء هیأت علمی و محققین منتشر خواهد نمود.
 
 ماده 6-
چنانچه متقاضی به هر دلیلی موفق به شرکت در همایش نگردد می بایست نسبت به استرداد ارز دریافتی اقدام نماید.

 ماده 7-
میزان ارز متعلقه روزانه بر مبنای مصوبات مربوطه تعیین می گردد که شامل هزینه اقامت ، غذا و سایر مخارج روزانه می باشد.

 ماده 8-
مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه بعهده معاونت پژوهشی دانشگاه بوده و می بایست گزارش سالانه عملکرد خود را به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت متبوع ارسال نمایند.
این آئین نامه در 8 ماده و 23 بند در تاریخ 14/10/1380 به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده از تاریخ یاد شده لازم الاجرا بوده و آئین نامه و همچنین دستورالعمل های صادره قبلی لغو و بدون اعتبار اعلام می گردد.
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر