EN |
    ورود
   1:41:24 AM
1400 / 04 / 02
 
 عملکرد دفتر نظارت و ارزشیابی در سال 86
 
 • برگزاری 20 جلسه شورای پژوهشی، مصوب شدن 438 بند در جلسات شورای پژوهشی و تصویب 40 طرح تحقیقاتی
 • مکاتبه جهت ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی به افراد ذینفع،
  مکاتبه جهت پرداخت هزینه کارشناسان طرح های تحقیقاتی مصوب شده،
  مکاتبه جهت پرداخت هزینه پرسنلی طرح های پژوهشی،
  مکاتبات به کلیه معاونت ها در دانشکده ها
  ساماندهی وضعیت اموال غیرمصرفی طرح های تحقیقاتی
  پیگیری طرح های تحقیقاتی ناتمام
  بررسی و مطابقت فاکتورهای طرح های تحقیقاتی پایان با پروپوزال اصلی آنها
  پیگیری طرح های پژوهشی پایگاه تحقیقات جمعیتی و مرکز تحقیقات تروما
  برگزاری جلسات کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و ابلاغ مصوبات کمیته اخلاق به افراد ذینفع
  پیگیری طرح های مشترک و دو مرکزی با سازمانها در دانشگاههای مربوطه
  ارائه گواهی جهت مجریان و همکاران طرح های تحقیقاتی مصوب شده
 
 عملکرد سه ماهه دوم سال جاری دفتر نظارت و ارزشیابی
 
1- پیگیری طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات تروما
2- برگزاری جلسات گزارش پایانی طرح های تحقیقاتی پایان یافته در بیمارستان بهشتی و گروه های آموزشی
3- بررسی و مطابقت کلیه فاکتورهای طرح های پژوهشی با پروپوزال آنها
4- پیگیری طرح های تحقیقاتی ناتمام
5- ارائه گواهی جهت داوران و کارشناسان طرح های تحقیقاتی
6- پیگیری جهت ساماندهی وضعیت اموال غیر مصرفی طرح های تحقیقاتی
7- پرداخت هزینه داوران طرح های تحقیقاتی مصوب شده
8- مکاتبات جهت پرداخت هزینه پرسنلی طرح های مصوب شده
9- مکاتبات جهت پرداخت هزینه های غیر مصرفی طرح های مصوب شده
10- مکاتبات جهت پرداخت هزینه های مصرفی طرح های مصوب شده
11- قرارداد طرح های پژوهشی دانشگاه با مجریان محترم
12- ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی به افراد ذینفع
13- ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب جهت ناظرین طرح ها
14- پیگیری و مکاتبه جهت طرح های تحقیقاتی پایان یافته و انجام خدمات آنها
15- ارائه گواهی جهت مجریان و همکاران طرح های تحقیقاتی مصوب شده
16- مکاتبه و پیگیری طرح های مصوب و در حال اجرا و پیگیری فعالیت های 3 و 6 ماه طرح های مذکور
17- پیگیری طرح های تحقیقاتی مشترک و دو مرکزی با سازمانها و دانشگاههای مربوطه
18- تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی
19- ابلاغ مصوبات کمیته اخلاق به افراد ذینفع
20- پاسخ نامه های ارجاع شده از طرف سازمان ها و وزارت متبوع
21- هماهنگی با شوراهای پژوهشی دانشکده ها ،HSR و پایگاه تحقیقات جمعیتی
22- پیگیری طرح های پژوهشی پایگاه تحقیقات جمعیتی
 
 عملکرد سه ماهه اول سال جاری دفتر نظارت و ارزشیابی
 • برگزاری 10 جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
 • تصویب 212 مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه
 • تصویب 12 طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه
 • مکاتبه جهت پرداخت هزینه داوران طرح های تحقیقاتی مصوب شده
 • مکاتبه جهت پرداخت هزینه کارشناسی پرسنلی طرح های پژوهشی
 •  بررسی و تطابق کلیه فاکتورهای طرح های پژوهشی با پروپوزال اصلی آنها
 •  ارائه گواهی فعالیت های پژوهشی جهت داوران و کارشناسان طرح های تحقیقاتی
 •  پیگیری طرحهای تحقیقاتی نا تماتم
 • پیگیری طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات تروما
 •  تنظیم مکاتبات و پیگیری وسایل و دستگاههای غیر مصرفی دستگاههای طرح پژوهشی توسط صاحب جمع اموال دانشگاه