EN |
    ورود
   3:02:49 PM
1402 / 01 / 12
 

 

• عملکرد دفتر نظارت و ارزشیابی در سه ماهه اول سال 88
 
■ برگزاری 2 جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی.
■ ارسال و پیگیری 8 مورد گزارش پایانی طرح های تحقیقاتی به داوران.
■ هماهنگی و برگزاری 6 مورد دفاع از طرح های تحقیقاتی پایان یافته.
■ پیگیری 2 مورد کارشناسی طرح ها با شورای پژوهشی دانشکده ها.
■ انجام 2 مورد لغو طرح تحقیقاتی.
■ انجام امور اداری 17 مورد پرداخت هزینه کارشناسی طرح های تحقیقاتی.
■ کارشناسی پروپوزال های در دست تصویب.
■ افزایش هزینه های 3 طرح تحقیقاتی.
■ تسویه حساب 11 طرح تحقیقاتی پایان یافته.
■ اعلام 12 مورد موافقت انجام کارگاه آموزشی به واحدهای درخواست کننده.
■ تمدید 10 طرح تحقیقاتی.
■ اضافه شدن 8 مورد مجری و همکار به طرح های تحقیقاتی و اعلام به ایشان.
■ درخواست مقاله جهت 8 طرح تحقیقاتی دفاع شده.
■ معرفی 4 مورد شرکت دانشجویان در کنگره های داخل کشور و یک مورد به کنگره خارج از کشور.
■ موافقت جهت شرکت 9 نفر از اعضای هیئت علمی جهت همایش های خارج از کشور و یک مورد شرکت در کارگاه داخل کشور.
■ ارسال 44 مورد تشویقی مقالات به مدیر پژوهشی.
■ بررسی و مطابقت کلیه فاکتورهای طرح های پژوهشی با پروپوزال اصلی آنها.
■ صدور گواهی داوری جهت اعضای هیئت علمی در طرح های درحال اجرا و پایان یافته.
■ انجام هماهنگی های لازم جهت پرداخت هزینه های پرسنلی طرح های تصویب شده سه ماهه اول سال 88 .
■ برگزاری 6 جلسه شورای پژوهشی.
■ ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی و کمیته اخلاق به واحدها.
■ ارسال طرح های تحقیقاتی تصویب شده از سه ماهه اول سال جاری به ناظرین.