EN |
    ورود
   5:48:44 PM
1402 / 03 / 08
 
 

 
 

 

تاریخ بروز رسانی:14/ 10/ 1400

  
تعداد بازدیدهای امروز: 332
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 255
 
      

1-    اهداف  آموزشی

 

S1

راهکار: توانمند سازی گروه هدف مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون در زمینه مهارت های پژوهشی با بهره گیری از ارائه برنامه های آموزشی

O1

هدف عملیاتی : اجرای دوره های آموزشی بر طبق نیاز سنجی گروه هدف

A

فعالیت

شرح فعالیت

مسئول پیگیری

زمان

برآورد هزینه

نحوه پایش

 

 

 

پایش

انجام شد

انجام نشد

1

برگزاری کارگاه مقاله نویسی فارسی وارسال به مجلات

کارشناس وسرپرست مرکز

در طی سال 1399

10000000 ریال

پرسشنامه های آموزش مداوم درپایان برگزاری کارگاه

 

 

 

 

 

 

S2

راهکار: برگزاری سمینار ها، کنفرانس وکارگاه های آموزشی جهت توانمند سازی اعضای هیئت علمی ودستیاران ودانشجویان

 

O2

هدف عملیاتی : اجرای دوره های آموزشی بر طبق نیاز سنجی از گروه هدف

A

فعالیت

شرح فعالیت

مسئول پیگیری

زمان

برآورد هزینه

نحوه پایش

 

 

 

پایش

انجام شد

انجام نشد

 

 

1

دعوت از متخصصین رشته های مختلف جهت تبیین اهداف برگزاری کارگاه های مربوطه

کارشناس وسرپرست مرکز

سال 1399

10000000 ریال

صورت جلسه مصوب شده

 

 

2

برگزاری کارگاهIRCTجهت دستیاران ودانشجویان

کارشناس وسرپرست مرکز

سال 1399

20000000 ریال

پرسشنامه آموزش مداوم درپایان برگزاری کارگاه

 

 

3

برگزاری کارگاه کشت سلولی

کارشناس وسرپرست مرکز

سال 1399

30000000 ریال

انجام یک مورد تست در پایان کارگاه

 

 

4

برگزاری کارگاه فلوسایتومتری

کارشناس وسرپرست مرکز

سال 1399

30000000 ریال

انجام یک مورد تست در پایان کارگاه

 

 

 

 

 

S3

راهکار: ارتقاء دانش اعضای هیئت علمی ودستیاران ودانشجویان وآحاد مردم در خصوص بیماری های اتوایمیون

O3

هدف عملیاتی : تهیه پمفلت آموزشی وهمچنین تیزرهای تبلیغاتی در فضای مجازی

A

فعالیت

شرح فعالیت

مسئول پیگیری

زمان

برآورد هزینه

نحوه پایش

 

 

پایش

انجام شد

انجام نشد

1

تعیین کار گروه بررسی مصادیق واجرای مراحل انجام کار

اعضای مرکز وکارشناس مرکز

در طی سال 1399 الی 1400

20000000 ریال

انجام نظر سنجی عمومی از طرف سامانه وپیامک

 

 

 

 

 

 

S4

راهکار: مشارکت اعضای مرکز تحقیقات در کارگاه ها وسمینارها وکنفرانس های مرتبط ملی و بین المللی

O4

اطلاع رسانی درخصوص زمان و مکان کارگاه هاو کنفرانس ها ی ملی وبین المللی و پیگیری درخواست اعضای

مرکز جهت شرکت در فعالیت های خارج از مرکز

A

فعالیت

 

مسئول پیگیری

زمان

برآورد هزینه

نحوه پایش

 

 

 

پایش

انجام شد

انجام نشد

1

شزکت در کارگاه

کارشناس وسرپرست مرکز

در طی سال 1399 الی 1400

50000000 ریال

مشاهده گواهی حضور در سمینار توسط  سرپرست مرکز و ارائه گزارش دستاورد علمی از شرکت در سمینار ملی و بین المللی

 

 

 

 

2-    محور مشاوره پژوهشی

 

 

S

راهکار: ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر مرکز با مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و خارج از دانشگاه

O

هدف عملیاتی : ارائه مشاوره پژوهشی و انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با مراکز دیگر

A

فعالیت

شرح فعالیت

مسئول پیگیری

زمان

برآورد هزینه

نحوه پایش

پایش

انجام شد

انجام نشد

1

ارائه برنامه های مشاوره حضوری به صورت  ماهانه در مرکز تحقیقات

کارشناس مرکزو اعضای مرکز

ماهانه

هزینه ایاب وذهاب به قیمت روز وحق مشاوره اساتید

نوشتن صورتجلسات مشاوره و بازخوردی  طرح های مشترک

 

 

2

ارائه برنامه مشاوره بصورت مجازی  وتلفنی بصورت مستمر

کارشناس مرکزو اعضای مرکز

در ساعت ادرای

هزینه تلفن و پیامک

ثبت موارد مشاوره در مرکز

 

 

3

برگزاری جلسات تعاملی  با مسئولین بیمارستانی وسرپرستاران بخش ها

اعضاء شورای پژوهشی مرکز وکارشناس مرکز

هر 6 ماه در فروردین و مهر ماه

-

بررسی نکات مصوب لیست شده در صورتجلسات

 

 

4

به روز رسانی سایت مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون ودرج فعالیت های مرکز و زمینه های تحقیقاتی

 

کارشناس مرکز

 

هر هفته

-

مشاهده مطالب سایت

 

 

5

برگزاری جلسات مشترک   با بخش های مختلف بیمارستانی وغیر بیمارستانی جهت تسهیل امور تحقیقاتی

اعضاء  شورای مرکز وکارشناس مرکز

هر 6 ماه در فروردین و مهر

 

بررسی فعالیت مصوب شده در صورتجلسه

 

 

6

تلاش در جهت دریافت موافقت قطعی مرکزتحقیقات اتوایمیون

اعضاء  مرکز وکارشناس مرکز

در طی سال 1399 الی 1401

 

پیگیری

 

 

7

تلاش در جهت راه اندازی آزمایشگاه  اختصای مرکز تحقیقات اتو ایمیون

اعضاء  مرکز وکارشناس مرکز

1401-1399

1000000000

پیگیری از طریق مسئولین ذیربط

 

 

8

ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به بیماری های اتوایمیون( آرتریت روماتوئید، لوپوس، اسکلرودرمی و بهجت ...)

سرپرست واعضای مرکز

1400-1399

300000000

پیگیری از طریق  اعضای مرکزو کارشناس مرکز

 

 

 

 

3-    محور طرح های تحقیقاتی

 

S

راهکار: حمایت طرح های پژوهشی درقالب طرح های دانشجویی، دکترا، پزشک عمومی و دستیاری

 

O

هدف عملیاتی : ارائه مشاوره گام به گام وتوانمند سازی درزمینه نوشتن طرح پژوهشی

A

فعالیت

شرح فعالیت

مسئول پیگیری

زمان

برآورد هزینه

نحوه پایش

پایش

انجام شد

انجام نشد

1

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ( با هدف بررسی وتصویب طرح های پژوهشی)

اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون

هر دوهفته یکبار (24 جلسه)

هزینه پذیرایی ( چای  کیک 200000)

صورتجلسات مرکز تحقیقات

 

 

2

برگزاری جلسات عمومی مرکز تحقیقات با حضور کلیه اعضاء با هدف بررسی فرصت ها، چالش ها، تهدید ها ونقاط قوت وضعف مرکز

اعضاء شورای پژوهشی مرکز و سرپرست و  کارشناس مرکز

هر 2 ماه

هزینه پذیرایی ( آبمیوه وکیک 200000 ریال)

صورتجلسات مرکز تحقیقات

 

 

3

تلاش درجهت انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی پژوهشی دانشگاه ومراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه ( مرکز جامع سلامت و...)

اعضاء  مرکز وکارشناس مرکز

هر 3 ماه یکبار

هزینه پذیرایی ( آبمیوه وکیک 200000 ریال

صورتجلسات مشترک

 

 

 

 

4-    محور انتشار علم وتولید دانش

 

S

راهکار: افزایش فعالیت در حیطه تالیف وگرد آوری کتاب، برگزاری سمینارها وهمایش های داخلی، در زمینه نوشتن مقالات

 

O

هدف عملیاتی : برگزاری سمینار علمی در سطح دانشگاه ، چاپ مقالات استخراج شده از طرح های پژوهشی

A

فعالیت

شرح فعالیت

مسئول پیگیری

زمان

برآورد هزینه

نحوه پایش

پایش

انجام شد

انجام نشد

 

1

ارائه مشاوره های پژوهشی به طرح هاو پایان نامه های دانشجویان  دکترا و دستیاران و پزشکان عمومی

اعضاء شورای پژوهشی وکارشناس  مرکز

از سال 99 به بعد

-

ارزیابی طرح های ارسالی به معاونت پژوهشی

 

 

2

کمک درتدوین مقالات ISI,PUBMED,SCOPOUS

 

اعضاء شورای پژوهشی وکارشناس  مرکز

- از سال 99 به بعد

-

ارسالی مقالات چاپ شده باAffilationمرکز تحقیقات اتوایمیون

 

 

3

تولید مقالات مرتبط در حوزه رسالت مرکز (بیماری های اتوایمیون و...)

اعضای مرکزو شورای پژوهشی مرکز

از سال 99 به بعد

 

بر اساس مقالات چاپ شده در مجلات

 

 

4

استفاده از نیروی و توانائی  دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی برای انجام  فعالیت های پژهشی مرتبط با مرکز

اعضای مرکز واعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

از سال 1399 به بعد

بر اساس نوع طرح میزان هزینه براورد می شود

ارزیابی طرح های ارسالی به مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون وبررسی تولید مقالات

 

 

5

مشارکت مرکز در تالیف کتاب های سالانه  توسط مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران

اعضای مرکز بخصوص روماتولوژیست های عضو مرکز

سالی یک بار

 

لیست کتب تالیف شده توسط مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران

 

 

 

 

5-    محور توانمند سازی  اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 

 

راهکار: فراهم نمودن امکان حضور اعضای مرکز در کارگاه های مورد نیاز در سایر دانشگاه ها و یا مراکز آموزشی

 

O

هدف عملیاتی : تدوین لیست کارگاه ها ی مورد نیاز اعضا و زمان بندی و برنامه ریزی جهت امکان حضور اعضا در آن کارگاه ها

A

فعالیت

شرح فعالیت

مسئول پیگیری

زمان

برآورد هزینه

نحوه پایش

پایش

انجام شد

انجام نشد

1

تدوین لیست کارگاه های مورد نیاز اعضاء وزمان بندی وبرنامه ریزی جهت امکان حضور اعضاء

سرپرست مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون و کارشناس مرکز

فروردین 1399

بر اساس نوع کارگاه مشخص میشود

ارائه لیست برنامه کارگاه های مورد نیاز اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 

 

2

شرکت اعضای شورای پژوهشی مرکز در کارگاه های کشوری مرتبط با حیطه فعالیت مرکز

سرپرست مرکز و کارشناس مرکز

در طول سال 1399

12 میلیون ریال سالانه جهت حضور 4 نفر در طی سال

مجوز شرکت و ارائه شرح گزارش ازدستاورد علمی  کارگاه گذرانده شده

 

 

3

دعوت از کارشناس در حیطه آمار جهت ارائه مشاوره های آماری به اعضای مرکز ودانشجویان جهت تسریع فرایند طرح

کارشناس مرکز

هفته ای یکبار به مدت 2 ساعت

 

تعداد افراد ذینفع از ارائه مشاوره وسنجش میزان رضایت آنان