EN |
    ورود
   10:43:30 PM
1401 / 12 / 29
 
 

 
 

 

تاریخ بروز رسانی:14/ 10/ 1400

  
تعداد بازدیدهای امروز: 198
تعداد بازدیدکنندگان امروز: 169
 
      

  (Objectives):اهداف

 1. تبیین فعالیت های آتی ومعرفی قابلیت ها وفعالیت های مرکز براساس استراتژیها
 2. استفاده از نرم افزار وپرسنل مناسب جهت ثبت اطلاعات بیماران
 3. تصویب واجرای طرح های تحقیقاتی
 4. انتشارمقالات
 5.  تجلیل از پژوهشگران جوان
 6. بکارگیری اعضای هیئت علمی علوم پایه درتحقیقات بالینی
 7. جذب وبکارگیری اعضای هیئت علمی بالینی جدید
 8. - شرکت اعضای مرکز در کارگاههای آموزشی و اعزام به فرصت های مطالعاتی و تهیه منابع مورد نیار علمی ودسترسی آسان به اینترنت
 9. راه اندازی مرکزی جهت درمان های بیولوژی وجدید در بیماری های اتوایمیون
 10. پیاده سازی نظام ثبت اطلاعات بیماران آرتریت روماتویید درمرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون
 11. پیاده سازینظام ثبت اطلاعات بیماران اسکلرودرمی درمرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون
 12. پیاده سازینظام ثبت اطلاعات بیماران لوپوس درمرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون
 13.  راه اندازی مرکز تشخیص مولکولی بیماری اتوایمیون

چشم انداز مرکز (Vision):

ما برآنیم که در طی دهه آینده به عنوان معتبرترین ودومین مرکز تحقیقاتی بیماری های اتوایمیون دانشی رافراهم آوریم تابرمبنای آن اثر بخشی نظام سلامت بیماران اتوایمیون راتضمین کنیم

:(Mission)رسالت مرکز

ما به عنوان دومین " مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون" درکشور ومنطقه, تلاش مستمر گروهی درجهت  تعمق وتوسعه امکانات وفضای پژوهشی در عرصه های آموزشی وبهداشتی - درمانی , درحوزه بیماری های خود ایمنی-تولید اطلاعات جدید به منظور ارتقاء آگاهی وارائه اطلاعات لازم از چگونگی پراکنش بیماری های خود ایمنی, علل بروز آنها وچگونگی مقابله باآنها وهمکاری فعال دربالا بردن موقعیت علمی کشور درمجامع بین المللی در خصوص بیماری های خود ایمنیمشارکت فعال درکاهش وقوع  morbidity و mortality بیماری های خود ایمنی وافزایش کیفیت زندگی این بیماران راباعنایت به قشر آسیب پذیر ومحروم از طریق انجام تحقیقات پایه ای, کاربردی وبالینی افزایش همکاری های بین گروهی با مراکز علمی -پژوهشی ملی وبین المللی, رارسالت ووظیفه انسانی وملی خود می دانیم.

  :(Values)ارزش ها

ما معتقدیم که با پایبندی به ارزش های دانش محوری, امانت داری, سلامت نگری , خلاقیت ونوع آوری عدالت اجتماعی مسئولیت پذیری از عهده ماموریت هایی که برعهده ما گذاشته شده برآییم.