7:57:40 PM 1400 / 03 / 29
 

 

ماموریت

ساماندهی واستفاده هدفمند از تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی متخصص مراکز تحقیقاتی تحت پوشش وایجاد تشکیلات منسجم در زمینه اجرای پژوهش های بنیادی، کاربردی و مداخله ای به منظور بسط نوآوری و افزایش کیفی توان پژوهش کشور، تولید علم، تجاری سازی دانش، توانمند سازی و تربیت نیروی  انسانی متخصص حسب مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور دستیابی به مرجعیت علمی در زمینه پژوهشی منطبق بر رسالت پژوهشکده.

اهداف

1-      ایجاد مرجعیت علمی برای موضوع مورد نظر در سطح دانشگاه، استان، ملی و منطقه ای

2-      تعیین نیازهای پژوهشی در حیطه موضوع پژوهشکده در سطح استانی، ملی و منطقه ای جهت برنامه ریزی وسیاست گذاری مناسب برای دستیابی به اهداف

3-      توسعه دانش وکاربردی نمودن تحقیقات در بیماریهای نروژنرتیک، متابولیک و استروک

4-      ارتقاء کمی و کیفی پژوهشهای مرتبط با فعالیت های پژوهشکده

5-      تلاش و همراهی در جهت دستیابی به نقشه جامع علمی کشور و تولید ثروت ملی بر اساس برنامه سیاست های پژوهشکده

6-      بستر سازی و ایجاد زمینه به منظور ایجاد و توسعه فناوری های مبتنی بر پژوهش و توسعه سلامت

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر