6:20:17 PM 1398 / 06 / 24
 

آئین نامه اداره انتشارات

مقدمه :

هدف از تشکیل اداره بررسی امور مربوط به تألیف و ترجمه و ارزیابی صلاحیت انتشار آثار علمی، درسی و کمک درسی،در زمینه علوم پزشکی می باشد. هر اثر ارزنده علمی در زمینه علوم پزشکی که از طرف اعضای هیأت علمی  و دانشجویان و پژوهشگران غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت ارزیابی و چاپ پیشنهاد می شود باید به تصویب این شورا رسیده و مراحل مندرج در آئین نامه داره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان را طی نماید.

ماده 1- تعاریف اصطلاحات:

اثر:منظور از اثر هرگونه تالیف،  ترجمه، گردآوری و تنظیم متون است که قابل چاپ و نشر باشد.

صاحب اثر:منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاص حقیقی است که اثر را به صورت تالیف،  ترجمه، گردآوری و تنظیم به اداره انتشارات دانشگاه ارائه کند.

 تالیف :اثری است که توسط شخص یا اشخاص حقیقی درباره موضوعی خاص, تنظیم و نگارش می‌یابد که معمولاً در پدید آوردن چنین اثر از فکر و اندیشه دیگران نیز استفاده می‌شود.

 ترجمه: اثری است که مستقیما از زبان های خارجی به زبان فارسی یا بالعکس با حفظ اصالت متن اصلی برگردانده شود.

 تدوین (گردآوری):اثری است که از طریق گردآوری مطالب علمی از کتب یا مقالات به گونه ای منسجم و به زبان فارسی یا انگلیسی پدید آمده باشد.

درسنامه:‌اثری است که  بر اساس سرفصل دروس دانشگاهی جهت تدریس برای دانشجویان تدوین شده باشد .

ماده 2-اداره انتشارات دانشگاه :

اعضای شورای انتشارات دانشگاه:

     معاون پژوهشی دانشگاه

    هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به نمایندگی از دانشکده های پزشکی(3 نفر) ٬پرستاری مامائی (1 نفر)٬بهداشت (1نفر) ٬ پیراپزشکی (1نفر) و دندانپزشکی (1نفر)

بند2-1: مدت عضویت اعضا شورای انتشارات دو سال تمام پس از صدور ابلاغ بوده و انتخاب مجدد ایشان بلامانع می باشد.

بند2-2: در برخی موارد خاص رئیس شورا می تواند از اشخاص صاحب نظر در حیطه های خاص در جلسات شورا دعوت بعمل آورد.

بند3-2: جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا به صورت ماهانه تشکیل و تصمیمات آن با رای نصف به علاوه یک نفر از اعضا حاضر لازم الاجرا می باشد.

ماده 3- شرح وظایف شورا:

 بررسی و ارزیابی درخواستهای اعضاء هیأت علمی, دانشجویان و پژوهشگران غیر هیئت علمی جهت تالیف یا ترجمه در زمینه علوم پزشکی

بررسی اثر از لحاظ محتوا و تأیید نوع اثر با توجه به تعاریف

 تعیین داوران جهت بررسی کارشناسانه آثار مذکور

 تصمیم گیری نهائی در مورد قبول و یا رد اثر

ماده 4- مراحل ترجمه کتاب :

·      ارائه درخواست ترجمه از سوی اعضاء هیأت علمی به گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی مقدماتی آن و سپس تصویب در شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی

·      ارسال نظرات شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی به دبیر اداره انتشارات دانشگاه جهت بررسی در شورا

·      در صورت تائید شورا استعلام در خصوص سابقه ترجمه کتاب از وزارت متبوع

·      اطلاع به مترجم حداکثر 2هفته پس از دریافت استعلام بصورت مکتوب جهت شروع ترجمه کتاب در صورت تکراری نبودن اثر

·      ارائه ترجمه نهایی کتاب توسط مترجم حداکثر 3 ماه بعد از اخذ موافقت شورا  و تعیین کارشناسان توسط شورای انتشارات دانشگاه

·      بررسی نظر کارشناسان توسط شورا و اعلام نظرات آنها به مترجمین جهت اصلاح

·      بررسی مجدد کتاب از نظر اصلاحات انجام شده در شورای انتشارات دانشگاه

·      در صورت مثبت بودن ارزیابی و تائید نهائی داوران صدور تائیدیه علمی توسط شورا انتشارات دانشگاه و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در جلد کتاب

بند4-1 : در مورد کتب ترجمه ای کسب موافقت صاحب اثر و کلیه مسولیتهای ناشی از آن به عهده مترجم خواهد بود

بند4-2:در خصوص کتب ترجمه شده، نباید بیش از 3 سال از تاریخ آخرین ویرایش متن کتاب اصلی گذشته باشد. تشخیص موارد خاص به عهده شورای انتشارات دانشگاه می‌باشد.

بند4-3 :در صورتیکه فعالیت متقاضی ترجمه در هر یک از مراحل مذکور متوقف شود باید مراتب انصراف و علت آن اعلام گردد.

بند4-4:در مورد دانشجویان ترجمه  کتاب باید تحت نظارت یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صورت گیرد

 

ماده 5- مراحل تالیف و تدوین کتاب:

·         ارائه درخواست تالیف یا تدوین کتاب از سوی اعضاء هیأت علمی به گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی مقدماتی آن و سپس تصویب در شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی

·         ارسال نظرات شورای پژوهشی دانشکده ها یا مراکز تحقیقاتی به دبیر اداره انتشارات دانشگاه جهت بررسی در شورا

·         ارائه اثر تألیفی یا تدوینی توسط متقاضی در صورت تائید شورا ،حداکثر ظرف مدت 6- 3 ماه  پس از که تعیین مدت زمان مربوطه براساس حجم کتاب برعهده اداره انتشارات دانشگاه است

·         بررسی اولیه درشورا و تعیین کارشناسان

·         اخذ نظر کارشناسان و اعلام نظرات آنان به مؤلف جهت اصلاح

·         بررسی مجدد کتاب  توسط داوران از نظر اصلاحات انجام شده

·         در صورت مثبت بودن ارزیابی و تائید نهائی داوران صدور تائیدیه علمی توسط اداره انتشارات دانشگاه و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در جلد کتاب

 

بند 5-1 : کتابی با عنوان کتب تالیفی درنظر گرفته خواهد شد که حداقل 5 مورد از منابع کتاب حاصل نتایج تحقیقاتی خود نویسنده یا نویسندگان و مرتبط با عنوان و محتوای کتاب بوده و بصورت مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی چاپ شده باشد.   

 بند 5-2 : برای کتب  تألیفی حداقل 20 منبع و برای کتب  تدوینی حداقل 30 منبع ذکر گردد.

بند 5-3 : در مورد کتب تالیفی و تدوینی موضوع کتاب باید در حیطه تخصص نویسندگان باشد

بند 5-4 : در خصوص کتب تالیفی و تدوینی هرگونه مسولیت در مورد صحت مطالب و سایر مندرجات کتاب به عهده صاحب اثر خواهد بود

 ماده 6- ویژگی های مورد لزوم جهت ارائه پیش نویس آثار:

1.     حداقل حجم کتاب ( اعم از تالیف ,ترجمه یا تدوین) با فونت 12 و قطع وزیری (18 سطری) باید معادل 100صفحه باشد به شرط آنکه بیش از 20% کتاب مربوط به تصاویر و جداول نباشد. در موارد خاص تصمیم گیری برعهده اداره انتشارات دانشگاه است. در موارد کتب اطلس، محدودیتی از نظر تعداد تصاویر و جداول وجود ندارد.

2.         فهرست مطالب در ابتدای کتاب آورده شود .

3.         ایندکس در انتهای کتاب آورده شود .

4.         منابع در متن اصلی کتاب شماره گذاری شود

5.          منابع حداکثر مربوط به 5 سال گذشته باشد

6.         منابع مورد استفاده در پایان هر فصل ارائه شود  

7.         منابع بر اساس الگوی مجله فیض (معاهده تهران )نوشته شود .

8.         کلیه اصطلاحات لاتین معادل یابی شده و در زیر نویس ارائه گردد .

9.          در ابتدای هر فصل اهداف مربوطه و در انتهای آن خلاصه مطالب آورده شود .

10.      منابع مربوط به شکل ها ، جداول یا نمودارها در زیر نویس آنها ذکر شود .

11.      وضعیت کتاب از نظر تالیف ، تدوین و یا ترجمه مشخص شود و از ذکر مواردی مثل گرد آوری و ترجمه و یا تالیف و ترجمه و ... خود داری شود .

ماده 7- شرایط عمومی جهت چاپ آثار:

 1- کتاب چاپ شده باید کاملا منطبق با نسخه نهائی داوری شده و مصوب اداره انتشارات دانشگاه باشد. در صورت افزودن هرگونه مطلبی به محتوای کتاب پس از انجام مراحل داوری و اخذ تائیدیه ،لازم است نویسنده نسخه جدید را جهت بررسی مجدد به شورا ارسال نماید

2-  پس از اخذ تاییدیه کتاب ،هرگونه افزودن و یا حذف اسامی نویسندگان و مترجمین باید در شورا مطرح و مورد موافقت قرار گیرد.

3-  نویسندگان و مترجمین کتب لازم است  حداکثر در عرض 1 ماه  پس از اخذ تائیدیه  نسخه نهائی کتاب قبل از چاپ ، فایل الکترونیک کتاب به صورت  CDو فرم نهائی جلد کتاب (نوع جلد، قطع و ...) را به شورا ارسال نمایند

4- انتخاب ناشر  و تنظیم قرارداد چاپ به عهده نویسنده / مترجم می باشد اما نسخه نهائی تائید شده کتاب  و مجوز استفاده از آرم دانشگاه توسط واحد تالیف و ترجمه برای ناشر ارسال خواهد شد.

5- در صورتی که بیش از 6 ماه از زمان تائید کتاب توسط شورا ، چاپ آن  به تأخیر افتد شورا هیچگونه حمایتی در مورد کتاب نخواهد داشت.

6-  بعد از چاپ نهایی کتاب که حداکثر 6 ماه پس ازتایید شورا است، نویسنده موظف خواهدبود تعداد 20جلد از کتاب را به واحد تالیف و ترجمه تحویل نماید  که هزینه 10چلد آن به نویسندگان پرداخت خواهد شد

7-در مورد تجدید چاپ کتاب های قبلی دانشگاه لازم است نویسندگان و مترجمین مجددا متن کتاب را جهت بررسی به شورا  ارسال نمایند.

8- کلیه کتبی که با تصویب شورا چاپ می شوند باید با نام و آرم دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتشر گردند.

ماده 8- مراحل داوری آثار:

1.نویسندگان و مترجمین باید دو نسخه از اثر خود را به صورت تایپ شده با ذکر منابع و مأخذ به منظور بررسی به شورای انتشاارات دانشگاه  ارسال نمایند. در مورد کتب ترجمه شده اصل کتاب نیز ارائه شود

2.متن کتاب حداقل به 2 داور پیشنهادی (تعیین داوران با پیشنهاد دبیرشورا و تصویب اعضاء آن می باشد) توسط شورا ارسال می گردد.

3.از داوران انتظار می رود حداکثر ظرف مدت 1-2 ماه نسبت به تکمیل فرم داوری وارسال آن به دبیرشورا اقدام نمایند.

4.نظرات داوران در شورامطرح و پس از بررسی، نظرات اصلاحی به نویسندگان اعلام می گردد.

5.متن اصلاح شده جهت داوری مجدد برای داوران  ارسال می گردد

بند 1: نام داوران کاملا محرمانه خواهد بود و متن ارسالی جهت داوران نیز فاقد نام نویسندگان و مترجمین می باشد

 ماده 10- ضوابط کلی مربوط به چاپ آثار :

1. اخذ تاییدیه شورای انتشارات دانشگاه

2. وجود اطلاعات مربوط به فهرست نویسی پیش از انتشار ( فیپا )

3. درج آرم دانشگاه در ابعاد 2 سانتی متر مربع در حاشیه بالا و سمت چپ روی جلد کتاب

4. درج عبارت " دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان "در زیر آرم دانشگاه با قلم شماره 7 تیتر واژه پرداز Word

5. درج آرم دانشگاه در قسمت بالای عطف کتاب

6. قرار دادن لیست کتب منتشر شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در صفحات آخر کتاب

7- قراردادن بیوگرافی نویسنده /مترجم در صفحه اول یا پشت جلد کتاب

ماده 11- حق‌الزحمه صاحبان آثار چاپ شده:

پس از چاپ کتاب و بررسی کیفیت آن در شورا, معاونت پژوهشی دانشگاه نسبت به پرداخت تشویقی کتاب بر اساس امتیاز کسب شده و رعایت اصول و ضوابط چاپ کتاب به شرح ذیل  اقدام می کند

-هزینه تشویقی کتب تدوینی : از مبلغ 13200000 (سیزده میلیون و دویست هزار ریال) تا 18200000(هجده میلیون و دویست هزار ریال)،

 - کتب ترجمه از مبلغ 11600000(یازده میلیون و ششصد هزار ریال) تا 16500000 (شانزده میلیون و پانصد هزار ریال) ؛

- کتب تالیفی از مبلغ 16500000 (شانزده میلیون و پانصد هزار ریال) تا 26400000 (بیست و شش میلیون و چهارصد هزار ریال) ؛

(میزان حق الزحمه صاحبان آثار بر پایه میزان تورم سالانه قابل افزایش می باشد)

 ماده 11- حق‌الزحمه داوری کتاب

داوران کتب بابت کارشناسی بر اساس فرم مربوطه مبلغ 300000 الی 1000000 ریال و یا معادل  10- 50 ساعت گواهی کارشناسی دریافت خواهند نمود

ماده 12- اهدا آثار چاپ شده:

بیست جلد کتاب تحویلی به دانشگاه به شرح ذیل توزیع می گردد:

1.کتابخانه‏ مجلس شورای اسلامی یک نسخه

2. کتابخانه ملی دو  نسخه

3. کتابخانه مرکزی شهرستان  کاشان دو نسخه

4. دفتر ریاست دانشگاه یک نسخه

5.معاون پژوهشی دانشگاه یک نسخه

6.       کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ها  دوازده نسخه

7.       واحد تالیف و ترجمه دو نسخه

ماده 13- تعیین امتیاز پژوهشی آثار:

امتیازات آثاری که با مجوز و آرم دانشگاه چاپ شده و تمامی ضوابط مندرج در آئین نامه را رعایت کرده باشند به شرح ذیل می باشد:

آثار تالیف شده: باتوجه به امتیاز کسب شده 10-4 واحد

 آثار تدوین یافته: باتوجه به امتیاز کسب شده 7-4 واحد

آثار ترجمه شده:باتوجه به امتیاز کسب شده 5-2 واحد

این آئین نامه در 13 ماده و 12 بند تدوین گردیده و پس از تایید معاونت و ریاست دانشگاه جهت بهره برداری  ابلاغ گردید.

بروز رسانی: 1397/10/2
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر