8:41:35 PM 1399 / 07 / 01
 

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته ی تحصیلی

ورودی

سال تولد

۱

معصومه اصلاحی

دبیر

ارشد تغذیه

98

1373

۲

طه باغبانی

واحد ITروابط عمومی و 

              پزشکی

96

1378

۳

امین خلیلی

واحد کنکاش

پرستاری

96

1375

۴

راضیه شاه مرادی

واحد آفکا

پزشکی

       93

1375

5

مهدی رفیعیان

واحد کارگاه ها

پزشکی

۹6

1378

6

مریم فلاح

واحد تالیف و ترجمه

تغذیه

96

1376

7 محمد توبه ئیها واحد پژوهش پزشکی 94 1375

8

محمد امین کریمی پور

دبیر دانشکده پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

97

1378

9

آذین صانعی

دبیر دانشکده دندانپزشکی

دندان پزشکی

96

1378

10

زهرا قاسمی

دبیر کمیته دانشکده پرستاری

اتاق عمل

95

1376

11

مرضیه اکبری

دبیر کمیته دانشکده بهداشت

ارشد مهندسی بهداشت محیط

96

1374

12

 

علی نیکخواه

دبیر دانشکده پزشکی

پزشکی

۹6

۱۳۷7

13

نگین هاشمی دهکردی

دبیر دانشکده پردیس خودگردان

پزشکی

94

1375

 
 
اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

ورودی

سال تولد

1

علی نیکخواه

دبیر

پزشکی

96

1377

2

زهرا جعفرپور

واحد کنکاش

پزشکی

96

1375

3

پرنیان مظفرپور

واحد کارگاه

پزشکی

97

1375

4

سارا یزدی زاده

واحد روابط عمومی و IT

پزشکی

96

1376

5 امیرحسن ستوده تالیف و ترجمه پزشکی 96 1378
6 امیرحسین رضایی واحد آفکا تغذیه 97 1379
 

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری ومامایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

ورودی

سال تولد

1

زهرا قاسمی

دبیر

اتاق عمل

95

1376

2

الهه کمالی

واحد کنکاش

مامایی

95

1376

3

فریبا مومنی

واحد کارگاه ها

پرستاری

95

1376

4

سارا مرتضوی

واحد روابط عمومی  و IT

پرستاری

96

1378

5 محمدرضا نقدی واحد آفکا اتاق عمل 97 1379
6 زینب نوریان تالیف و ترجمه مامایی 95 1376
 

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

ورودی

سال تولد

1

آذین صانعی

دبیر

دندانپزشکی

96

1378

2

ندا علیزاده

واحد کنکاش

دندانپزشکی

96

1378

3

رضا متقی

واحد کارگاه ها

دندانپزشکی

91

1372

4

صبورا رنجبر

واحد روابط عمومی و IT

دندانپزشکی

96

1378

5 پریسا هدایتی واحد تالیف و ترجمه دندانپزشکی 96 1378
6 شکیبا رفیعی آفکا دندانپزشکی 96 1378

 

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

ورودی

سال تولد

1

مرضیه اکبری

دبیر

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

96

1374

2

 

واحد کنکاش

 

 

 

3

شکیبا ناظری

واحد کارگاه

مهندسی بهداشت حرفه ای

96

1376

4

سحر محمدبیگی

تالیف و ترجمه

مهندسی بهداشت حرفه ای

97

1377

5 احسان کبریایی روابط عمومی و it بهداشت حرفه ای 97 1378
6 رعنا کاظم زاده آفکا مهندسی بهداشت حرفه ای 95 1377
 

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده پیرا پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

ورودی

سال تولد

1

محمد امین کریمی پور

دبیر

علوم آزمایشگاهی

97

1378

2

سپیده سهرابی

واحد کارگاه ها

علوم آزمایشگاهی

96

1377

3

خدیجه باقرپور

واحد کنکاش

HIT

97

1378

4

سینا جوزگانی

واحد روابط عمومی و IT

علوم آزمایشگاهی

97

1378

5 محمد ستاری واحد آفکا رادیولوژی 96 1377
6 محمد شبانی تالیف و ترجمه هوشبری 95 1377
 

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات پردیس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

ورودی

سال تولد

1

نگین هاشمی دهکردی

دبیر

پزشکی

94

1375

2

صادق دامغانی

واحد کنکاش

پزشکی

96

1378

3

رها صدوقی

واحد کارگاه ها

پزشکی

96

1378

4

پریسا ملکی

تالیف و ترجمه

پزشکی

96

1378

5 شقایق شمسی روابط عمومی و it پزشکی 96 1378
6   آفکا پزشکی 96 1378
 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر